1

فهرست بهای ابنیه 1401 for Dummies

News Discuss 
نمونه آنالیزها لیست ردیفهای دارای آنالیز و مقایسه قیمت های بدست آمده از آنالیز با قیمتهای فهرست بها مقدار و ضرایب آنالیز ها عیناً از آنالیز های منتشره سال ۹۷ سازمان برنامه و بهای واحد از نرخ عوامل منتشره سازمان برنامه نقل شده است. با خرید هر آنالیز دو فرمت https://www.namasha.com/v/kq2Ulf71

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story