1

تفاوت مثبتی ها با منفی هاتفاوت مثبت و منفی

News Discuss 
تفاوت مثبتی ها با منفی ها ➕فرد مثبت همیشه برنامه دارد. ➖فرد منفی همیشه بهانه دارد. ➕فرد مثبت همیشه خود جزئی از جوابهاست ➖فرد منفی همیشه خود بخشی از مشکلات است. ➕فرد مثبت در کنار هر سنگی سبزه ای می بیند. ➖فرد منفی در کنار هر سبزه ای سنگی می https://bit.ly/3dplGm7

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story