1

Fascination About احکام نماز

News Discuss 
۳. کسی که نشسته نماز می خواند، اگر بعد از خواندن حمد و سوره بتواند بایستد و رکوع را به جا آورد باید بایستد و از حال ایستاده به رکوع برود. وی ادامه داد: در این سبک زندگی غایت آموزه‌های دینی رهایی از سبک زندگی غیر اسلامی که ایمان و http://www.technitronic.com/info.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp://wiki.Dris.agr.br/index.php/%25D9%2586%25D8%25AD%25D9%2588%25D9%2587_%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25AF%25DA%25AF%25DB%258C%25D8%25B1%25DB%258C_%25D8%25B4%25DB%258C%25D8%25B9%25D9%2587%3E%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85+%D8%AE%D9%85%D8%B3%3C/a%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0;url%3Dhttps://Yanisro.com/wiki/index.php/%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2586_%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA_%25DA%2586%25D8%25B1%25D8%25A7_1_%25D9%2585%25DB%258C

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story