1

مدیریت تحقیق و انجام پروژه

News Discuss 
مدیر پروژه های برنامه های مسکونی بخشی جدایی ناپذیر در زمینه ارزیابی و پروژه های عملیاتی دارد. مدیر پروژه در زمینه نظارت و اجرای پروژه های تعیین شده توسط مدیر یا دستیار مدیر ارزیابی و برنامه ریزی کمک خواهد کرد. این دانشجو مدیریت تحقیق و انجام پروژه در مدیریت پروژه http://akbar.royablog.ir/post/6/%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%87+%D9%87%D8%A7%D9%8A+%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87+%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A+%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87+%D9%88+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%83%D8%AF%D9%87

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story