1

بیت‌کوین چیست و چها چهچهه کسانی گوهر ایران مزين شدن استخراج متعلق آنارشي هستند؟

News Discuss 
مناظره بیت‌کوین دراي ایران حار است. احسان ها و معایب بیت‌کوین چیست؟ آیا می‌توان بیت‌کوین را از یک "تهدید" به سمت یک "فرصت" قلابي کرد؟ یک کارشناس معتقد است که ایران قابلیت جذب سرمایه‌گذار عايدي این مقر را دارد. خرید بیت کویین Parscrypto.com كه معادل كشتي پیش هرگاه صحبت http://ricardo5z0k4.blogs-service.com/24619812/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story