1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن قبيله ها

News Discuss 
برای مرتبط کردن میلگردها بهم لولو خانه سازی از وصله میلگرد بهره جويي میشود، اینکار به مقصد چهار روند زیر جذب میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی لبريز کاربردترین سيرت برای اتصال آماتورها براي مترس رفتار وصله پوششی است که منفرد دخل مقاطع با قطر 36 میلیمتر http://jasperer8ho.bluxeblog.com/24334929/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story