1

بررسی مدافعه کششی میلگرد از وب سایت آهن خلق ها

News Discuss 
از آنجایی که بتن به قصد تنهایی نمیتواند پافشاري کششی مناسبی داشته باشد به قصد همین دلیل هم باید از مقاطع دیگری برای نيرو کششی بتن و افزودن به مقصد دوام معماري بهره جويي شود. یکی از این مقاطع میلگرد یا آماتور است که داخل پروژه های عمرانی و آپارتمان http://emilianoxp0ls.jaiblogs.com/19257898/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story