1

ترازودون

News Discuss 
افسردگی اساسی ۲ شایعترین اختلال خلقـی اسـت. سـن شـروع این اختلال به طور معمول ۲۰تا ۵۰سـالگی اسـت، گـرچـه ممکـن است در کودکی یا پیری نیز شروع شود. شیوع مادامالعمر اختــلال افسردگی اساســی حـدود ۱۵درصـد میباشـد کـه در زنـان تـا ۲۵ درصد نیز گزارش شده است. میزان بروز این اختلال در https://hirbodclinic.com/trazodone/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story